Kobiety we współczesnym świecie

Sytuacja kobiet na świecie nadal budzi wiele kontrowersji i wyzwań. Pomimo postępów w dziedzinie równości płci, kobiety nadal borykają się z dyskryminacją, przemocą i nierównościami w wielu sferach życia. Z biegiem czasu, społeczeństwa na całym świecie podjęły liczne działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet, jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia. W niniejszym artykule omówimy aktualny stan rzeczy i wyzwania, z którymi borykają się kobiety na całym świecie.

Kobiety walczą o swoje prawa

Dyskryminacja kobiet ma miejsce we wszystkich zakątkach świata. Najwyraźniej zjawisko to można obserwować w krajach rozwijających się, gdzie płci pięknej odbierane są wszelkie prawa osobiste i obywatelskie. Problemy tam występujące to także przemoc oraz brak równych szans w edukacji i zatrudnieniu.

Na szczęście w ostatnich latach sytuacja w małym stopniu uległa zmianie i kobiety zaczęły odgrywać coraz większą rolę w życiu społecznym, politycznym, oraz kulturowym. Coraz więcej pań angażuje się w walkę o równość płci, prawa kobiet, czy w sprawy dotyczące problemów społecznych. Równouprawnienie kobiet jest kluczowym elementem rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Zapewnienie im równych szans w dostępie do edukacji i zatrudnienia prowadzi do zwiększenia poziomu wykształcenia i umiejętności zawodowych, co pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy kraju.

Muzułmanki

Krajów muzułmańskich na świecie jest bardzo wiele. Kobiety mają w nich różne prawa i pozycję społeczną. Zależne są one od tego co jest napisane o nich w Koranie, ale także od prawa szariatu, czyli zwyczajów muzułmańskich opisanych w powieściach, które zawierają słowa lub czyny proroka Mahometa. Z ksiąg możemy dowiedzieć się, że mężczyźni i kobiety co do religii, są równi, natomiast w związkach to mężczyźni mają wyższość nad partnerką. Za najważniejszą rolę kobiety uważa się bycie żoną i rodzenie dzieci. W tej kwestii ważna jest także płeć dziecka, ponieważ muzułmanie pragną chłopców. Kobietom także są odmawiane prawa do wykształcenia, wychodzenia z domu z nie zasłoniętym ciałem, nierównego dziedziczenia w sprawach majątkowych, odbierania prawa do wychowywania dzieci po rozwodzie.

Kobiety z Afryki

Prawa kobiet w w Afryce różnią się w zależności od kraju i są kształtowane przez złożony szereg czynników historycznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. W wielu częściach Afryki kobiety mają ograniczony dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości zatrudnienia. Często również nadal spotyka się kulturowe praktyki, które je dyskryminują, są to m.in. okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa i przemoc ze względu na płeć. Klitoridektomia to medyczna nazwa barbarzyńskiego zwyczaju wycinania dziewczynkom łechtaczek i czasem części warg sromowych, najbardziej powszechny w sporej części kontynentu afrykańskiego. W ekstremalnych przypadkach dochodzi do tego częściowe zaszycie wejścia do pochwy. Oficjalnie władze wszystkich krajów walczą z tym zwyczajem, jednak jest on silnie zakorzeniony w lokalnych kulturach. Ludy te, nawet emigrując do Europy, często poddają zabiegom niemowlęta płci żeńskiej w prywatnych ośrodkach medycznych. Od obrzezania w Afryce różnią się tym, że są wykonywane w znieczuleniu i na bardzo małych dzieciach. Praktyki te nie występują w na całym kontynencie, a wiele afrykańskich krajów walczy z uprawnieniem kobiet. Kilka krajów podjęło kroki w celu promowania równości płci i praw kobiet. Panie wstępują do polityki, są zatrudniane na różnych stanowiskach, żyją na własnych zasadach. Wzmocnienie pozycji kobiet i promowanie ich pełnego uczestnictwa we wszystkich obszarach życia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia ubóstwa w Afryce.

Chinki

W Chinach, na skutek regulacji prawnych w latach 1977 – 2015, które pozwalały na bezpłatne wychowanie przez państwo tylko jednego dziecka, doprowadzono do łamania praw kobiet. Położono nacisk na aborcje żeńskich płodów oraz handel dziećmi. Ubogie rodziny, w których przychodzi na świat dziewczynka, bardzo często sprzedają ją handlarzom ludźmi. Dziewczynki mają szczęście, jeśli trafią do rodziny zamożnej, którą stać na zapłacenie grzywny za nadliczbowe dziecko i zapewnienie mu opieki zdrowotnej oraz płatnego wykształcenia. W ostatnich latach jednak przyjęła się polityka dwojga dzieci. W kulturze chińskiej panuje również zasada, że gdy kobieta wychodzi za mąż, staje się członkiem rodziny męża na wyłączność i nie może pomagać swoim rodzicom. Prawa kobiet w Chinach w ciągu ostatnich dekad uległy poprawie. Szczególnie widoczne jest to w zakresie możliwości zatrudnienia i edukacji. Chiński rząd wdrożył szereg polityk i przepisów, które mają na celu wyrównanie praw kobiet i mężczyzn. Jedną z ustaw jest przyjęta przez Chiny ustawa o przemocy domowej, która zapewnia ochronę prawną ofiarom i walczy z przestępczością. Wdrożono również politykę promującą udział kobiet w sile roboczej, oferując zachęty podatkowe firmom, które zatrudniają kobiety, wydłużając tym urlopy macierzyńskie. Panie jednak nadal spotykają się z dyskryminacją w miejscach pracy, zwłaszcza jeśli piastują one stanowiska kierownicze oraz widoczne jest zróżnicowanie wynagrodzenia w porównaniu do mężczyzn. Istnieje jednak jeszcze wiele poważnych problemów, z którymi należy walczyć, zwłaszcza w odniesieniu do przemocy, dostępu do opieki zdrowotnej i udziału w życiu politycznym.

Europejki

W Europie, w krajach wysoko rozwiniętych kobiety mają podobną pozycję społeczną, co mężczyźni. Największe równouprawnienie płci panuje w krajach skandynawskich, natomiast w innych nie jest o wiele gorzej. Trudno jest mówić o prześladowaniu kobiet ze względu na płeć, natomiast występuje zjawisko nierówności płac na tych samych stanowiskach zajmowanych przez kobiety i mężczyzn. Poza tym, uznaje się, że ważną rolą kobiety jest bycie matką. Niestety w wielu krajach prawo nie jest przychylne kobietom, również w kwestiach macierzyńskich. Ruchy feministyczne uważają także ograniczenie prawa dostępu do aborcji za naruszenie praw kobiety. Okres wychowywania dzieci także nie jest czasem, w którym kobieta nie musi martwić się o swój status społeczny, czy zawodowy ze względu na dziecko. Kwestie zawodowe dotyczą również stanowisk kierowniczych, więcej mężczyzn zajmuje stanowisko dyrektora. Jeśli chodzi o inne aspekty można pochylić się nad przemocą domową, której ofiarami padają częściej kobiety. Patrząc jednak na inne kraje, państwa europejskie mają najlepsze przystosowania prawne dla kobiet. Jest nadal wiele rzeczy, które można, a nawet należy poprawić. Jednak Europę można z czystym sumieniem nazwać najlepszym kontynentem pod względem równouprawnienia i praw kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *